gedragscentrum samenspel

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gedragscentrum Samenspel
Gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08080270.

Van toepassing op alle activiteiten van het Gedragscentrum Samenspel. Hiermee wordt verduidelijkt wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten bij gedragstherapie, workshops, cursussen en lezingen.

Artikel 1: Definities gedragstherapie, workshops, cursussen en lezingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de Gedragstherapeut van het Gedragscentrum zich verbindt jegens de Klant om een gedragstherapeutische behandeling in te stellen voor het huisdier van die Klant.
 2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een plan van aanpak voor therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant over de te voeren therapie.
 3. Gedragstherapeut: Nicky Gootjes, gevestigd te Apeldoorn.
 4. Klant: eigenaar van het dier, persoon die Gedragstherapeut wil inschakelen en daartoe de Overeenkomst aangaat met de Gedragstherapeut voor het ongewenste gedrag van zijn dier.
 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst in de vorm van een of meer vervolgafspraken.
 6. Opdrachtgever: een organisatie, een vereniging of vergelijkbaar die de Gedragstherapeut wenst in te schakelen ten behoeve van de leden of werknemers van de opdrachtgever.
 7. Deelnemer: persoon die op basis van een inschrijving deelneemt aan een workshop of een lezing van het Gedragscentrum.
 8. Cursist: persoon die op basis van een inschrijving deelneemt aan een cursus van de hondenschool van het Gedragscentrum.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor gedragstherapie die met de klant zijn afgesloten en op alle inschrijvingen voor workshops, cursussen en lezingen, die door de deelnemer resp. cursist zijn gedaan en door het Gedragscentrum zijn aanvaard.
 2. Opname in het agenderingssysteem van het Gedragscentrum geldt als bewijs voor de totstandkoming van een overeenkomst.
 3. Men is definitief cursist of deelnemer op de datum van retourontvangst van het inschrijfformulier en de ontvangst van de aanbetaling. Bankafschrift geldt als bewijs hiervoor.
 4. Ingeval een klant of een cursist in dienst is van een werkgever, en deze werkgever het inschrijfformulier mede heeft ondertekend, is en blijft de werkgever, naast de opdrachtgevende klant/cursist, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de opdrachtgevende klant/cursist verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan het Gedragscentrum. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever eindigt niet als gevolg van het eindigen van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgevende klant/cursist en de werkgever.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 

Artikel 3a: Uitvoering van de Gedragstherapie

 1. De Gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de activiteiten uit te voeren.
 2. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragstherapeut op te volgen.
 3. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut en omgeving.
 4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

 

Artikel 3b: Uitvoering van de workshop, cursus of lezing

 1. De instructeur staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de activiteiten uit te voeren.
 2. De cursisten en deelnemers dienen, voor zover hun mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van het Gedragscentrum op te volgen.
 3. Er wordt niet getraind met een pennenhalsketting of slipketting.
 4. Cursisten en deelnemers trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool van het Gedragscentrum.
 5. Alle deelnemers en cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de cursus, workshop of lezing bij het Gedragscentrum aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist / deelnemer het Gedragscentrum zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/workshop op de hoogte te brengen.
 6. Het Gedragscentrum wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 7. Op het terrein van het Gedragscentrum dienen de honden, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.
 8. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van het Gedragscentrum (behendigheids-)materialen te gebruiken.
 9. Deelnemende honden dienen thuis al uitgelaten te zijn (dus niet langs de weg of in het weiland bij het Gedragscentrum).
 10. Deelnemende dieren worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
 11. Indien een hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de deelnemer of cursist overleg te plegen met het Gedragscentrum alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 12. Als er op het eigen terrein van het Gedragscentrum een hond zijn behoefte doet, dient de bijbehorende cursist/deelnemer dit zelf op te ruimen en te deponeren in de daarover aanwezige afvalbak. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 13. In overleg met het Gedragscentrum is het toegestaan dat de deelnemer/cursist andere personen meebrengt, doch uitsluitend op eigen risico van de deelnemer/cursist.
 14. Het Gedragscentrum laat geen honden toe bij de theorielessen, tenzij dit is afgesproken.
 15. Tijdens de lessen is het verboden om binnen te roken. Alle rokers dienen zelf hun goed uitgemaakte peuken op te rapen en in de asbak te deponeren. Er wordt niets achtergelaten op het terrein.
 16. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

 

Artikel 4: Verlenging en beëindiging van de Gedragstherapie en overige diensten van het Gedragscentrum

 1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk, mits schriftelijk.
 4. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
  1. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
  4. De wederpartij handelt in strijd met het recht.
 5. Wanneer een cursist twee lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/haar inschrijving. Er wordt in dat geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

 

Artikel 5a: Vergoedingen gedragstherapie

 1. Voor de uit hoofde van de overeenkomst door de Gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, die bij het tot stand komen van de overeenkomst wordt vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 3. De vergoeding dient uiterlijk 7 dagen na aanvang van de Gedragstherapeutische behandeling te zijn voldaan.
 4. Deelbetaling van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijk goedkeuring door de gedragstherapeut.
 5. Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door de Gedragstherapeut aanvaard worden.
 6. Indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
 7. Bij een door Gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd. De annuleringsdatum is de datum waarop het Gedragscentrum de annulering ontvangt en aanvaard.
 8. Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruitbetaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
 9. Indien de Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5b: Vergoedingen workshop, cursus en lezing

 1. De cursisten en deelnemers dienen altijd het cursus- en deelnemersgeld te voldoen voor aanvang van de workshop, cursus of lezing. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de workshop, cursus of lezing, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat betaling in termijnen plaats vindt.
 2. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele workshop, cursus of lezing.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een doktersverklaring c.q. een dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zullen met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door het Gedragscentrum, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten van het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 5. Inhaallessen zijn in geval van ziekte en overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en –tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van het Gedragscentrum ingepast.
 6. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 7. Indien door ziekte of overmacht op het Gedragscentrum lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van het Gedragscentrum ingehaald kunnen worden.
 8. Indien 3 weken voor aanvang van de cursus, workshop de inschrijving schriftelijk wordt geannuleerd/ingetrokken, vindt 100% restitutie plaats van de aanbetaling. Bij terugtrekking binnen 3 weken voor aanvang vindt geen restitutie plaats tenzij een andere person/cursist de opengevallen plaats inneemt. In dat geval wordt 10% administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De Gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Gedragstherapeut in alle redelijkheid haar best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.
 3. Deelname door Klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
 4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.
 5. Het Gedragscentrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen, of schade die is ontstaan door het niet opvolgen van de gestelde regels en instructies; een ieder die schade veroorzaakt is hiervoor zelf aansprakelijk.

 

Artikel 7: Geheimhouding

 1. De Gedragstherapeut zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dat voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De Gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom en copyright

 1. De Gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de overeenkomst inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
 2. Alle door de Gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. Indien de Klant niet tevreden is over de dienstverlening van Gedragscentrum Samenspel, dan kan de Klant een klacht indienen bij de het Gedragscentrum Samenspel.
 2. Gedragscentrum Samenspel zet zich in om samen met de Klant het probleem op te lossen.
 3. Als de Klant niet tevreden is over de door de Gedragstherapeut verleende diensten, dan kan de Klant een klacht indienen bij Alpha, de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor honden, zie hiervoor http://www.honden-gedragstherapie.nl/alpha/content/klachtenregeling

 

Artikel 10: Slotbepalingen

 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
 2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.
 3. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de Gedragstherapeut ressorteert.